La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria

  1. Mar Lleixà Fortuño
Dirixida por:
  1. Luis Marqués Molías Director

Universidade de defensa: Universitat Rovira i Virgili

Ano de defensa: 2008

Tribunal:
  1. Montserrat Giralt Batista Presidente/a
  2. Maria del Mar Camacho Martí Secretario/a
  3. Beatriz Cebreiro López Vogal
  4. María Teresa Lluch Canut Vogal
  5. Jordi Lluís Coiduras Rodríguez Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 274867 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

L'objectiu de la investigació és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual (VIRTICS), com a sistema d'acompanyament al professional d'infermeria novell en el procés d'inserció i adaptació al món professional.S'ha realitzat un estudi de cas, utilitzant una metodologia mixta: qualitativa i quantitativa. La primera part consisteix en recollir i analitzar informació sobre com era el procés d'inserció laboral dels professionals d'infermeria novells que començaven a treballar als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, tant en l'àmbit hospitalari com en el d'atenció primària durant l'estiu 2006 i 2007. Partint d'aquestes dades i, en un segon moment, es dissenya un entorn virtual que permet implantar un programa de tutorització virtual, VIRTICS. Es realitza, durant l'estiu 2008, una prova pilot de l'entorn virtual de tutoria als professionals d'infermeria novells i se'n fa un seguiment.