Anàlisi d'alternatives per un bioprocés de producció d'una vacuna animal

  1. Martí Lecina Veciana
Dirixida por:
  1. Francesc Gòdia Casablancas Director
  2. Jordi Joan Cairó Badillo Director

Universidade de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Ano de defensa: 2007

Tribunal:
  1. Juan Manuel Lema Rodicio Presidente
  2. Isidre Gibert Secretario/a
  3. Carles de Mas Rocabayera Vogal
  4. Enric Espuña Masó Vogal
  5. Josep Maria Serrat Jurado Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 137664 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

l present treball estudia el desenvolupament dun procés per a lobtenció duna vacuna recombinant per a la protecció de les aus de les explotacions agropecuàries de la malaltia de Gumboro o IBD (Infectal Bursal Disease). El treball planteja estudiar diferents sistemes alternatius, fonamentalment dissenyats al voltant de diferents sistemes biològics, per tal de poder-ne fer, al final del mateix, una comparació en termes de valoració econòmica i en termes de viabilitat tecnològica, donat que aquests dos tipus destudis són els elements essencials a lhora destablir un bioprocés. El primer sistema analitzat consisteix en lobtenció del virus IBD a partir de la infecció de cèl·lules Vero. Es tracta dun sistema de producció duna vacuna convencional, i que normalment requereix duna posterior atenuació dels virus obtinguts per a la seva preparació. Aquesta aproximació està relativament estandarditzada, ja que saplica per a la producció de diferents tipus de vacunes, i de cara a aquest treball esdevé el sistema de referència. En els capítols següents, sanalitzen tres alternatives al procés anterior per a la producció de vacunes recombinants,en que lagent vacunal ja no consisteix en el propi virus, sinó en una proteïna de lembolcall del mateix virus, VP2, que ha estat identificada com a responsable de provocar una resposta immunològica adequada en els animals. Sanalitza doncs, la possibilitat dobtenir VP2 recombinant, fet que permetria desenvolupar vacunes més segures tant en la manipulació del procés com del producte en sí, i en la seva aplicació. El Capítol 5 es dedica a lexpressió de VP2 mitjançant un baculovirus recombinant mitjançant la infecció de cultius de cèl·lules dinsecte (Sf9). En el Capítol 6, sestudia lexpressió de VP2 en cèl·lules bacterianes (Escherichia coli) i en llevats (Pichia pastoris). Tot i els esforços que shan dut a terme en aquests sistemes només han permès expressar VP2 en E.coli mitjançant una proteïna de fusió, però sense aconseguir obtenir clons estables. Així doncs, per tal de poder valorar el potencial que podria oferir aquestes opcions, i fins i tot ajudar a valorar la necessitat de treballar-hi en més profunditat, el treball analitza i desenvolupa el sistema dexpressió basat en E.coli i P.pastoris emprant una altra proteïna recombinant com a model, ?-galactosidasa. Els sistemes de cultiu per a lobtenció de ?-galactosidasa sanalitzen en els Capítol 7 (P.pastoris) i el Capítol 8 (E.coli). Encara que no shagi pogut expressar la proteïna inicialment desitjada, les dades obtingudes en aquests capítols permeten obtenir informació rellevant sobre aquests tipus de cultius, permetent realitzar lestudi dalternatives de bioprocés plantejat com a objectiu principal del treball. Finalment, el Capítol 9 planteja una síntesi de tot el treball, comparant les quatre alternatives de producció. La comparació és duu a terme mitjançant el plantejament dun bioprocés a escala industrial per cada cas, dimensionant-lo en funció dun escenari de producció comú i emprant les dades experimentals obtingudes en els respectius capítols pels diferents sistemes, i per acabar, la seva conseqüent valoració en termes econòmics. La vàlua daquesta anàlisi és permetre identificar la potencialitat de cadascun dels quatre bioprocessos, aportant elements molt interessants de cara a possibles preses de decisió sobre la seva possibilitat dimplementació.