Estratègies d'operació en el procés de producció de proteïnes heteròlogues en Pichia pastorisaplicació de tècniques de monitorització i control

  1. Ramón Ramón Real
Dirixida por:
  1. Emilio Montesinos Seguí Director
  2. Francisco Valero Barranco Director

Universidade de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Ano de defensa: 2007

Tribunal:
  1. Josep López Santín Presidente/a
  2. Gloria González Secretario/a
  3. Eugenio Campos Ferreira Vogal
  4. Juan Manuel Lema Rodicio Vogal
  5. Manuel del Valle Zafra Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 137580 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

El desenvolupament de bioprocessos productius reproduïbles i escalables s'ha convertit en un dels colls d'ampolla a mesura que es consolida l'obtenció de proteïnes recombinants. Per poder superar-ho, la FDA i la EMEA han posat en marxa la iniciativa Process Analytical Technologies (PAT) que cerca el desenvolupament de processos productius eficients i controlats i que serveix de marc pel desenvolupament del present treball.El treball desenvolupat te com a objectiu el desenvolupament i implementació d'eines que permetin monitoritzar i controlar els processos de producció amb el llevat metilotròfic P. pastoris. Aquest objectiu es materialitza en forma de un desenvolupament d'eines per la correcta monitorització de paràmetres i variables associats al procés productiu, com són el desenvolupament d'un sistema automàtic de presa de mostra, el desenvolupament d'eines per a l'eliminació d'interferències per un sensor en línea de metanol, el desenvolupament d'un sistema en línea de compostos amínics i el desenvolupar un software sensor que permeti determinar en línea la velocitat específica de creixement de P. pastoris en base a un algoritme d'identificació RLS. A més a més, s'ha implementat un sistema de control per a poder analitzar l'efecte de la concentració de metanol en una soca de fenotip Mut+ de P. pastoris sobre la productivitat del procés productiu i posteriorment s'ha avaluat l'efecte de la utilització de substrats mixtes per a la producció de proteïnes recombinants pels fenotips Muts i Mut+ de P. pastoris.Paraules clauDiscontinu alimentat, Pichia pastoris, substrats mixtes, bioprocés, control, optimització, RLS