Desenvolupament d'un procés a escala pilot al tractament del colorant tèxtil Gris Lanaset G amb Trametes versicolor

  1. Paqui Blánquez Cano
Dirixida por:
  1. M. Teresa Vicent Director
  2. Montserrat Sarrà Adroguer Director

Universidade de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Ano de defensa: 2005

Tribunal:
  1. Juan Manuel Lema Rodicio Presidente
  2. Josep López Santín Secretario/a
  3. Ángeles Sanromán Braga Vogal
  4. Juan José Rodríguez Jiménez Vogal
  5. María del Mar Peña Miranda Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 127113 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

En aquest memòria es recullen els resultats més rellevants del treball experimental realitzat amb lobjectiu davançar en el coneixement per a desenvolupar un procés de tractament en continu de decoloració daigües residuals tèxtils utilitzant fongs ligninolítics. Sinicia el treball realitzant un estudi sobre les condicions doperació per al tractament en continu duna solució del colorant tèxtil Gris Lanaset G (complex organometallic) en un bioreactor fluiditzat per polsos daire amb el fong Trametes versicolor en forma de pèllets, establint la concentració de nutrients i el temps de residència hidràulic al qual sha doperar per assolir percentatges de decoloració que compleixen la normativa dabocament. Es proposa el mecanisme de decoloració, que té lloc en varies etapes en sèrie, primer es produeix ladsorció inicial del colorant sobre la biomassa, posteriorment aquest es transfereix cap a linterior de les cèllules, on es produeix el trencament del complex metàllic i finalment sexcreten al medi dels productes de degradació. Es determina el temps de residència cellular màxim en 40 dies i sestableix la metodologia de renovació de biomassa en forma de pèllets per al tractament en continu. La renovació total de la biomassa es realitza en tres etapes, renovant un terç de la biomassa total del bioreactor en cada etapa, de manera que transcorregut un temps de residència cellular shagi renovat tota la biomassa del sistema. Es dissenya un reactor fluïditzat per polsos daire a escala pilot de 10 litres de volum útil i es realitza un estudi del comportament fluidodinàmic determinant el temps de mescla del sistema, i sopera en discontinu i continu sense problemes operacionals. Un cop comprovada la bondat de lescalat del bioreactor, sintrodueixen canvis paulatinament per adaptar el procés a condicions doperació industrials, con són la no esterilitat de lefluent a tractar, la supressió de macronutrients i micronutrients, la substitució de glucosa de qualitat anàlisi per glucosa de qualitat industrial, i així acabar tractant aigües residuals reals duna indústria tèxtil sense esterilitzar on es posen de manifest alguns problemes que requeriran estudis posteriors. Donat que el procés deliminació de color més utilitzat a escala industrial és ladsorció, sestudia a escala laboratori ladsorció del colorant Gris Lanaset G amb carbó actiu granular per tal de realitzar posteriorment un anàlisi comparatiu tant econòmic com ambiental dels dos processos, el dadsorció i el biotecnològic. Aquests anàlisis posen de manifest que els costos doperació del tractament biològic són únicament un 20% superiors que els costos doperació del procés dadsorció, i que aquest percentatge es podria reduir encara més trobant substrats alternatius a lextracte de malta per la formació dels pèllets. També es posa de manifest que el procés biotecnològic és més sostenible que el procés dadsorció, i per tant el procés biotecnològic és una alternativa interessant des de el punt de vista ambiental al tractament dadsorció. _______________________________________________ In this work are shown the most important results obtained in the experimental studies done with the goal of improving in the knowledge to develop a continuous process treatment for the decolourisation of textile wastewaters by ligninolytic fungi. The work starts with an operation conditions study for the continuous treatment of the dye Gris Lanaset G, which is a textile metal-complex dye, in an air pulses fluidised bioreactor by the white root fungi Trametes versicolor in pellet morphology. The nutrients concentration is established, and the effect of the hydraulic residence time in the decolourisation percentages is evaluated, taking into account the accomplishment of the standards established. It is proposed the decolourisation mechanism, which presents tree steeps: first of all, the dye is adsorbed in the biomass, after the dye is transferred into the cells, where takes place the break down of the metal complex, and finally the degradation products are released to the liquid medium. The maximum cellular residence time is determined in 40 days, and the biomass renovation methodology is established for the continuous treatment. The total biomass renovation takes place in three steeps, renovating one third of the total biomass in the bioreactor in every steep, in such a way that in the course of one cellular residence time, all the biomass in the bioreactor has been renovated. A pilot scale air pulses fluidised bioreactor is designed with a 10 L working volume, and the fluidodimanic behaviour is studied, determining the mixing time of the system. Without having any operational problem, the batch and continuous operation is carried out successfully. Once it is checked the goodness of the system, some changes are introduced gradually to adapt the system to industrial conditions. The changes are: the non-sterility of the effluent, the suppression of macronutrients and micronutrients, and the substitution of analysis quality glucose by industrial quality glucose. Finally is carried out the treatment of non-sterile real textile wastewaters. The most used removal colour process at industrial scale is the adsorption, so the adsorption of the dye Gris Lanaset G in granular activated carbon (GAC) is studied. The goal of this study is to make a comparative economical and environmental analysis of the two processes, adsorption and biodegradation. These analysis show that the operational cost of the biologic treatment is only 20% more than the operational cost for the adsorption process. This percentage could be lower if an alternative substrate is found for the pellets formation. Also is showed that the biotechnological rocess is more sustainable than the adsorption one, so the biotechnological process is an interesting choice from the environmental point of view to the adsorption treatment.