Caracterització de l'atmosfera del port de Tarragona

  1. Aragón Guiol, Mireia Montserrat
Dirixida por:
  1. Rosa Maria Marcé Recasens Director
  2. Francesc Borrull Ballarin Director

Universidade de defensa: Universitat Rovira i Virgili

Fecha de defensa: 30 de outubro de 2013

Tribunal:
  1. Xavier Guardino Solá Presidente/a
  2. Núria Fontanals Secretario/a
  3. Carmen María García Jares Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 352933 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

La tesi doctoral es centra en l’estudi de la qualitat de l’aire del Port de Tarragona i per tant en la determinació de diversos grups de contaminants orgànics a l’atmosfera. Per una banda, es determina la presència del hidrocarburs aromàtics políciclics, els compostos orgànics volàtils i un conjunt de contaminants majoritaris (NO2, NOX, SO2, CO, O3 i partícules PM2,5 i PM10). També es desevolupen mètodes analítics per a la determinació d’altres grups de contaminants orgànics, menys estudiats, però de gran importància pels efectes nocius que comporten. D’aquesta manera es determinen diversos èsters de l’àcid fosfòric i ftàlic, l’adipat, les nitrosamines i la nicotina en les diverses fraccions del medi atmosfèric (fracció particulada i fracció gasosa) per mitjà de la tècnica de cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses.