Autorregulación del aprendizaje y motivación académicaun estudio mixto secuencial explicativo en Educación Primaria

  1. Rocío González Suárez
Dirixida por:
  1. Susana Rodríguez Martínez Director
  2. Iris Estévez Blanco Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 21 de xullo de 2022

Tribunal:
  1. José Carlos Núñez Pérez Presidente/a
  2. Isabel Piñeiro Aguín Secretario/a
  3. Pedro Rosário Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 736616 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

En esta investigación, exploramos o estudo da relación entre a autorregulación da aprendizaxe e a motivación académica dos estudantes de educación primaria. Pretendese coñecer cómo e en qué medida estas variables interaccionan e repercuten no rendemento académico dos estudantes. Para isto, presentase un deseño mixto secuencial explicativo. En primeiro lugar, implementase un primeiro estudo de corte cuantitativo (concretamente, un deseño correlación non experimental) coa finalidade de explorar en qué medida se relacionan estas variables. Para a recollida de información, en esta fase empregouse a observación sistemática e a entrevista estructurada en 140 estudantes de primeiro e segundo curso de educación primaria. En segundo lugar, levouse a cabo un estudo enmarcado na tradición de investigación do Estudo de caso. Concretamente, implementouse un estudo múltiple de caso, coa finalidade de obter una visión mais cercana e real do fenómeno de estudo. Os resultados indican diferentes dinámicas e nexos de interacción entre as variables. Concretamente, explórase a relación entre a expectativa e o valor do estudiante como catalizador do compoñente emocional, o cal, podería repercutir na habilidade autorregulatoria, incidindo na eficacia do proceso de realización da actividade e, por conseguinte, no rendemento académico.