Educação de crianças autistas no contexto do centro de apoio à aprendizagemexemplo de boas práticas e perceções dos intervenientes no processo

  1. Teresa Maria de Almeida Fernandes
Dirixida por:
  1. M. Montserrat Castro Rodríguez Director
  2. J. Felipe Trillo Alonso Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Tribunal:
  1. María Angeles Parrilla Latas Presidente/a
  2. María del Pilar Etopa Bitata Secretario/a
  3. Manuela Sanches-Ferreira Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese de doutoramento ten como obxecto de estudo investigar sobre a intervención pedagóxica co nenos e nenas afectadas por Trastornos do Espectro Autistas (TEA), no contexto do Centro de Apoio á Aprendizaxe (CAA). O proxecto de investigación baséase na avaliación dos resultados de aprendizaxe acadados por 3 estudantes afectado polo TEA, escolarizados no preescolar e no ensino básico que participaron na intervención que leva a cabo un equipo Multidisciplinar do CAA do que forma parte a propia investigadora. Os resultados avalíanse a partir dos documentos de avaliación que se foron xerando ao longo da intervención. A proposta constitúena unha serie de obxectivos, competencias e actividades/estratexias educativas que foron deseñadas e implementadas polo propio equipo. A intervención realizouse durante os cursos 18-19 e 19-20.