Search for new strategies for controlling viral diseases in aquaculture

  1. Lama López, Raquel
Dirixida por:
  1. Beatriz Novoa Garcia Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 30 de abril de 2021

Tribunal:
  1. Alberto Cuesta Peñafiel Presidente/a
  2. Isabel Bandin Matos Secretaria
  3. Luisa Marcela Villamil Díaz Vogal

Tipo: Tese

Resumo

A enfermidade que causa maiores perdas económicas na acuicultura europea de robaliza é a retinopatía e encefalopatía vírica, cuxo axente causante é o nodavirus. O obxectivo desta tese de doutoramento foi profundar no coñecemento da resposta a unha infección por nodavirus. O uso de ferramentas bioinformáticas permítenos estudar con maior profundidade as interaccións entre o hóspede e o patóxeno, para o que se analizou a resposta transcriptómica completa da robaliza europea ao nodavirus coa técnica RNA-Seq, así como a súa posible modulación por ARNs non codificantes do xenoma (lncRNAs). Tamén se desenvolveu un prototipo vacina usando spynicterins, mellorando a seguridade e a rendibilidade ambiental ao non requirir adxuvantes. A relativa dificultade para traballar con especies de alto valor comercial levounos a establecer o peixe cebra como modelo de infección por nodavirus.