Lights and Shadows in the e-Communication of Galician Pre-Teens

  1. Rodriguez-Groba, A.
  2. Martinez-Pineiro, E.
  3. Gonzalez-Villa, A.
Zeitschrift:
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje

ISSN: 1932-8540

Datum der Publikation: 2021

Ausgabe: 16

Nummer: 1

Seiten: 122-131

Art: Artikel

DOI: 10.1109/RITA.2021.3052675 GOOGLE SCHOLAR