Pragmática [Recurso electrónico]

  1. Mario Serrano Losada
  2. Teresa Fanego Lema

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 9788416533398

Ano de publicación: 2016

Tipo: Libro

DOI: 10.15304/9788416533398 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Resumo

A presente unidade didáctica (UD), dedicada ao estudo da Pragmática, forma parte da materia Gramática e discurso en lingua inglesa, materia obrigatoria de 6 créditos ECTS impartida no 4º curso do Grao en Lingua e Literatura Inglesas da Facultade de Filoloxía da USC. A UD concíbese como unha introdución ao estudo da pragmática, en xeral, e da pragmática en lingua inglesa, en particular. Nela exploraranse algunhas das principais nocións que sustentan a pragmática, facendo especial fincapé na teoría da implicatura e na teoría dos actos de fala.