Affective and Behavioral Symptoms in the age-related cognitive impairment continuumassessment and predictive validity

  1. Sabela Mallo López
Dirixida por:
  1. Arturo X. Pereiro Rozas Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. Raimundo Mateos Álvarez Presidente
  2. Joan Guàrdia Olmos Secretario/a
  3. Sietske A. M. Sikkes Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Tipo: Tese

Resumo

Os Síntomas Afectivos e Conductuais (SAC) poderían ser relevantes para a predicción da demencia. Esta tese comprende un total de catro estudos de investigación. O primeiro deles é un metáanalise sobre a capacidade dos SAC medidos a través do Cuestionario Neuropsiquiátrico (NPI/NPI-Q) para predecir progresión de Deterioro Cognitivo Lixeiro (DCL) a demencia. Os resultados indicaron que as puntuacións no NPI e NPI-Q eran maiores nas persoas que evolucionaron a demencia. Outros dous estudos estudaron a prevalencia do Deterioro Comportamental Lixeiro, entidade caracterizada pola presenza dos SAC, en DCL en Deterioro Cognitivo Subxetivo, sendo esta de 14.2% e 5.8% respectivamente. O último estudo empregou a técnica de Machine Learning (ML) e concluiu que os SAC son variables relevantes na conversión a demencia.