Environmental risk assessment for the serotonin re uptake inhibitor fluoxetine: Case study using the european risk assessment framework

 1. Oakes, K.D.
 2. Coors, A.
 3. Escher, B.I.
 4. Fenner, K.
 5. Garric, J.
 6. Gust, M.
 7. Knacker, T.
 8. Küster, A.
 9. Kussatz, C.
 10. Metcalfe, C.D.
 11. Monteiro, S.
 12. Moon, T.W.
 13. Mennigen, J.A.
 14. Parrott, J.
 15. Péry, A.R.R.
 16. Ramil, M.
 17. Roennefahrt, I.
 18. Tarazona, J.V.
 19. Sánchez-Argüello, P.
 20. Ternes, T.A.
 21. Trudeau, V.L.
 22. Boucard, T.
 23. Van Der Kraak, G.J.
 24. Servos, M.R.
Revista:
Integrated Environmental Assessment and Management

ISSN: 1551-3793

Ano de publicación: 2010

Volume: 6

Número: SUPPL. 1

Páxinas: 524-539

Tipo: Artigo

DOI: 10.1002/IEAM.77 GOOGLE SCHOLAR