A new species of heterochelous tanaidacean Tanaissus (Paratanaoidea: Tanaissuidae) from the north-west Iberian Peninsula

  1. Esquete, P.
  2. Rubal, M.
  3. Veiga, P.
  4. Troncoso, J.
Zeitschrift:
Zootaxa

ISSN: 1175-5334

Datum der Publikation: 2015

Ausgabe: 3995

Nummer: 1

Seiten: 189-202

Art: Artikel

DOI: 10.11646/ZOOTAXA.3995.1.17 GOOGLE SCHOLAR