Tradución, tradición e ediciónconsideracións desde o prólogo do "Tratado de Alveitaria" galego

 1. Pérez Barcala, Gerardo
Revista:
Revista galega de filoloxía

ISSN: 2444-9121

Ano de publicación: 2018

Número: 19

Páxinas: 107-129

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/RGF.2018.19.0.4949 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista galega de filoloxía

Resumo

Desde o prólogo da tradución galega do De medicina equorum (DME), coñecida entre a comunidade investigadora como Tratado de Alveitaria (TA) e transmitida polo ms. 23076 da BNE, este traballo reflexiona sobre algunhas das súas leccións e o seu tratamento no proceso de edición crítica. Para tal fin pártese da comparación do prólogo galego co do ms. Lat. Cl. VII 24 da Bilioteca Nazionale Marciana de Venezia e con outros elementos da tradición da obra. Esta permite mostrar a autenticidade dalgunhas leccións do manuscrito galego fronte ás erróneas interpretacións dalgúns editores, contribúe a identificar erros textuais no exemplar de Álvaro Eanes e corrobora a dependencia da tradución galega dun manuscrito latino próximo do custodiado na Biblioteca Marciana, mais distinto del.

Referencias bibliográficas

 • Arquint, Patrizia (2006-2007). Il volgarizzamento occitanico del Liber de medicina equorum di Giordano Ruffo: edizione critica, tesi di dottorato [inédita]. Università degli Studi di Siena.
 • Artesia = Pagano, Mario (dir.). Corpus Artesia. Archivio Testuale del Siciliano Antico, Università degli Studi di Catania-Centro di studi filologici e linguistici siciliani. artesia.ovi.cnr.it (Consultado en 20.10.2017).
 • Beltrami, Pietro G. (2010). A che serve un’edizione critica? Leggere i testi della letteratura romanza medievale. Bologna: il Mulino.
 • Bertelli, Sandro (2009). “La Mascalcia di Giordano Ruffo nei più antichi manoscritti in volgare conservati a Firenze”. En Ortoleva, Vincenzo, & Petringa, Maria
 • Rosaria (eds.), La Veterinaria antica e medievale (testi greci, latini e romanzi). Atti del II Convegno internazionale (Catania, 3-5 ottobre 2007). Lugano: Lumières Internationales, 389-427.
 • BITAGAP = Askins, L-F. (dir.) (1997-). Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses. University of California, Berkeley. http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/bitagap_en.html (Consultado en 30.10.2018).
 • Brambilla Ageno, Franca (1975). L’edizione critica dei testi volgari. Padova: Antenore.
 • Castro, Ivo (2009). “Editando o Livro de José de Arimatéia”, Filologia e Linguística Portuguesa, 10-11, 345-364.
 • Castro, Ivo, & Ramos, Maria Ana (1986). “Estratégia e táctica da transcrição”. En Critique textuelle portugaise. Actes du Colloque, Paris, 20-24 octobre 1981. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian-Centre Culturel Portugais, 99-122.
 • Cavallero, Pablo Adrián (1988). “El concepto de ‘error’ y el criterio de enmienda”, Incipit, viii, 73-79.
 • DdD = Santamarina, Antón (coord.). Dicionario de dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega. http://sli.uvigo.es/ddd/index.php (Consultado en 30.10.2018).
 • DDGM = González Seoane, Ernesto (coord.). Dicionario de dicionarios do galego medieval. Corpus lexicográfico medieval da lingua galega. http://sli.uvigo.es/DDGM/index.php (Consultado en 30.10.2018).
 • De Gregorio, Giacomo (1905). “Il codice de Cruyllis-Spatafora, in antico siciliano, del sec. XIV, contenente la Mascalcia di Giordano Ruffo”, Zeitschrift für romanische Philologie, 29, 5, 566-606.
 • Di Costa, Giuseppina (2000-2001). Edizione di un inedito volgarizzamento in siciliano medievale della Mascalcia di Giordano Ruffo [Cod. Marciano It. III 27 (5008), cc. 2r-23r], tesi di laurea [inédita]. Università degli Studi di Catania.
 • Domínguez Fontela, Juan (1938-1939). “Tratado de Albeitaria por Jordan Rubio, de Calabria”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XI, 238, 302-309; 239, 345-352; 240, 395-402; 241, 451-458; 242, 495-502; 243, 543-550.
 • Domínguez Fontela, Juan (1939-1940a). “Tratado de Albeitaria por Jordan Rubio, de Calabria”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XII, 244, 13-20; 245, 93-100; 246, 109-115.
 • Domínguez Fontela, Juan (1939-1940b). “Documentos arcaicos gallegos del Códice de minutas del notario de Bayona de Miñor, Álvaro Eans das Eiras o Álvaro Yans da Seira, a principios del siglo XV”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XII (1939), 246, 116; XII (1940), 250, 233-240; 251, 257-261.
 • Domínguez Fontela, Juan (1940). “El Códice de Albeitería de Alvaro Eans o Yans da Seira. Epílogo”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XII, 251, 261-264.
 • Fernández-Ordóñez, Inés (2014). “El texto medieval: propiedad y uso”, Medioevo Romanzo, XXXVIII, 1, 45-68.
 • Fichera, Aldo (2014-2015). L’edizione dei due trattati di mascalcia in volgare siciliano del codice 2934 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, tesi di dottorato [inédita]. Università degli Studi di Catania.
 • Godefroy, Fréderic (1883). Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle. Tome deuxième. Paris: F. Vieweg. https://archive.org/details/GodefroyDictionnaire2 (Consultado en 30.10.2018).
 • Godefroy, Fréderic (1892). Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle. Tome septième. Paris: Émile Bouillon. https://archive.org/stream/dictionnairedela07godeuoft#mode/2up (Consultado en 30.10.2018).
 • Hunt, Tony (2011). Old French Medical Texts. Paris: Classiques Garnier.
 • Klein, Lieselotte (1969). Studien zur medicina equorum des Jordanus Ruffus (1250), Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor Medicinae Veterinariae. Hanovre.
 • Libro dell’arte de marascalchi per conoscere la natura delli cavalli et medicarli nelle loro infermità, et l’arte di domarli, composto per lo dignissimo Cauallier Giordan Ruffo Calaurese. Venezia: Francesco de Leno, 1563.
 • Lorenzo, Ramón (1993). “Tratado de Alveitaria”. En Lanciani, Giulia & Tavani, Giuseppe (coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. Lisboa: Caminho, 635.
 • Molin, Girolamo (1828). Jordani Ruffi Calabriensis Hippiatria. Padova: Tipografia del Seminario. http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?extmnhny1806.
 • Montinaro, Antonio (2015). La tradizione del De medicina equorum di Giordano Ruffo. Con un censimento dei testimoni manoscritti e a stampa. Milano: Ledizioni. https://books.openedition.org/ledizioni/2130.
 • Montinaro, Antonio (2017). Cola de Jennaro, Della natura del cavallo e sua nascita (Tunisi, 1479). Edizione di un volgarizzamento dal Liber marescalcie di Giordano Ruffo. Strasbourg: ÉLiPhi.
 • Olrog Hedvall, Yvonne (1995). Giordano Ruffo, Lo Libro dele marescalcie dei cavalli. Cod. 78C15 Kupferstichkabinett, Berlin. Trattato veterinario del Duecento. Stockholm: Stockholms Universitat.
 • Pensado Tomé, José Luis (2004). Tratado de Albeitaria. Introdución, transcrición e glosario de José Luis Pensado Tomé, revisión para a imprenta e edición en apéndice de Gerardo Pérez Barcala. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades.
 • Pereira, Gabriel (1909). “Livro d’Alveitaria do Mestre Giraldo”, Revista Lusitana, XII, 1-2, 1-60.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2004). “Apéndice: Proposta de edición”, en Pensado Tomé (2004), 365-414.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2013). A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Ruffo. [A Coruña]: Fundación Barrié.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2016a). “Confusiones gráficas y errores en la traducción gallega de Giordano Ruffo”, Medioevo Romanzo, XL, 2, 397-414.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2016b). “De la lección manuscrita a la edición: los errores de la traducción gallega del De medicina equorum”, Estudios Románicos, 25, 133-151.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2017). “Un posible caso de varia lectio en la transmisión del De medicina equorum y algunas reflexiones sobre la edición de traducciones medievales de tradición unitestimonial”, Le forme e la storia, X, 1, 49-78.
 • Pérez Barcala, Gerardo (2018). “La varia lectio en la transmisión del De medicina equorum: algunas hipótesis sobre el modelo de la versión gallega de Giordano Ruffo”, Zeitschrift für romanische Philologie, 134, 2, 442-470.
 • Pichel Gotérrez, Ricardo (2012). “El anisomorfismo braquigráfico en el gallego medieval como fuente para la investigación filológica y lingüística: compendios abreviativos híbridos”. En Torrens Álvarez, María Jesús, & Sánchez-Prieto Borja, Pedro (eds.), Nuevas perspectivas para la edición y estudio de documentos hispánicos antiguos, 219-232. Bern: Peter Lang.
 • Pichel Gotérrez, Ricardo (2013). “Notas sobre braquigrafía galega medieval. Sinais abreviativos especializados”. En Casanova Herrero, Emili, & Calvo Rigual, Cesareo (eds.), Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas (Valencia 2010), vol. VII, 335-346. Berlin: De Gruyter.
 • Prévot, Brigitte (1991). La science du cheval au Moyen Age. Le Traité d’hippiatrie de Jordanus Rufus. Paris Klincksieck.
 • Prévot, Brigitte (inédito). Jordanus Rufus. Transcription du manuscrit Paris, BnF lat. 5503 = F (XIVe siècle), corrigé à l’aide du manuscrit Paris BnF lat. 2477 = E (XIIIe siècle), et éventuellement du manuscrit bilingue, français/latin, Paris BnF Nal 1553 (première moitié du XIVe siècle).
 • Raynouard, François-Just-Marie (1843). Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues. Tome V. Paris: chez Silvestre. https://archive.org/details/lexiqueromanoud08rayngoog (Consultado en 15.11.2018).
 • Rizza, Giuseppina (2014-2015). Un inedito trattato di mascalcia in volgare siciliano: ms. London, British Library, Harley 3535 (XV sec.) cc. 41v-68r, tesi di laurea [inédita]. Università degli Studi di Catania.
 • Sánchez-Prieto Borja, Pedro (1989). “Importancia del estudio del modelo subyacente en la edición de traducciones medievales de textos latinos, ilustrada en un romanceamiento castellano del Eclesiástico realizado en el siglo XV”, Filología Románica, 6, 251-256.
 • Sánchez-Prieto Borja, Pedro (1998). Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica. Madrid, Arco Libros.
 • Santoyo, Julio-César (2004). “La Edad Media”. En Lafarga, Francisco, & Pegenaute, Luis (eds.), Historia de la traducción en España. Salamanca: Editorial Ambos Mundos, pp. 23-174.
 • Stivala, Maria Laura (2013-2014). Un inedito trattato di mascalcia in volgare siciliano: ms. Bibl. Marciana, it. III, 27 (5008) - cc. 23r-63v, tesi di laurea [inédita]. Università degli Studi di Catania.
 • TLIO = Squillacioti, Paolo (dir.). Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ (Consultado en 15.11.2018).