Recepción, interpretación e adaptación dos clásicos grecolatinos na literatura dramática galega

  1. Pedreira Sanjurjo, Iria
Dirixida por:
  1. María Teresa Amado Rodríguez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de decembro de 2019

Tribunal:
  1. Andrés Pociña Pérez Presidente/a
  2. Helena de Carlos Villamarín Secretaria
  3. María Pilar García Negro Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana

Tipo: Tese

Resumo

GALEGO. A tradición clásica deixa unha fonda pegada na cultura occidental nas súas máis diversas formas, fenómeno ao que non escapa a cultura galega e que se manifesta de maneira perspicua na literatura dramática en lingua galega. O proxecto de investigación que aquí se presenta centrarase neste contacto entre dúas tradicións literarias ben diferenciadas e separadas por un dilatado lapso espazo-temporal, contacto que abrangue unha ampla selección de temas, motivos e estilos partillados. O teatro galego contemporáneo conta cun bo número de obras nadas dun proceso de adaptación xa non só da mitoloxía grecolatina en xeral senón tamén dos autores clásicos (Sófocles, Eurípides ou Séneca, entre outros) que xa empregaron no seu momento eses mitos, sendo estes versionados en función das necesidades dramáticas. O obxectivo da investigación é a elaboración dunha publicación rigorosa que conteña unha identificación e análise dos textos máis relevantes dende a segunda metade do século XX (período no que datamos a primeira achega de importancia) ata os nosos días, acompañados dun estudo comparativo pormenorizado e exhaustivo sobre os elementos que procedan directamente da tradición clásica. CASTELLANO. La tradición clásica deja una gran huella en la cultura occidental en sus más diversas formas, fenómeno al que no escapa la cultura gallega y que se manifiesta de manera perspicua en la literatura dramática en lengua gallega. El proyecto de investigación que aquí se presenta se centrará en este contacto entre dos tradiciones literarias diferenciadas y separadas por un dilatado lapso espacio-temporal, contacto que incluye una amplia selección de temas, motivos y estilos compartidos. El teatro gallego contemporáneo cuenta con un buen número de obras nacidas de un proceso de adaptación no sólo de la mitología grecolatina sino también de los autores clásicos (Sófocles, Eurípides o Séneca, entre otros) que ya emplearon en su momento esos mitos, siendo estos versionados en función de las necesidades dramáticas. El objetivo de la invetigación es la elaboración de una publicación rigurosa que contenga una identificación y análisis de los textos más relevantes desde la segunda mitad del siglo XX (periodo en el que fechamos la primera muestra de importancia) hasta nuestros días, acompañados de un estudio comparativo pormenorizado y exhaustivo sobre los elementos que procedan directamente de la tradición clásica. ENGLISH. The classical tradition has made its mark on western culture in many different ways, and galician culture has not escaped this phenomenon, as the dramatic literature written in galician clearly demonstrates. The present research project focuses on the contact between these two literary traditions which, despite being separated by a dilatated time/space lapse, includes a large selection of themes, motifs and styles. Contemporary galician drama has a significant number of works born of the adaptation of greek-latin mythology on the one hand, and of the so-called classic authors (i.e. Sopholes, Euripides or Seneca) on the other. This thesis seeks to become a reference manual that identifies and analyses the most relevant texts from the second half of the twentieth century (the period in which we date the first important play) up to the present day, all accompanied by an exhaustive comparative study of the elements that come directly from the classical tradition.