As abreviaturas no "Cancioneiro da Ajuda"tipos, valores e distribución

 1. Arbor Aldea, Mariña
 2. Rodríguez Guerra, Alexandre
 3. Varela Barreiro, Francisco Xabier
Revista:
Revista galega de filoloxía

ISSN: 1576-2661 2444-9121

Ano de publicación: 2014

Número: 15

Páxinas: 11-51

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/RGF.2014.15.0.3621 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista galega de filoloxía

Referencias bibliográficas

 • Álvarez, Rosario (2004): “A variación nosco : connosco : con nós en galego medieval”, Verba 31, 43‑73.
 • Arbor Aldea, Mariña (2007): “As abreviaturas no Cancioneiro da Ajuda: tipos, valores e distribución”, en Medievalismo en Extremadura. XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Cáceres, 25‑29 de setembro de 2007 [relatorio non publicado].
 • Arbor Aldea, Mariña (2008): “Cancioneiro da Ajuda, historia do manuscrito, descrición externa e contido”, en Cancioneiro da Ajuda, 9‑51 ([Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, Consellería de Traballo).
 • Arbor Aldea, Mariña (2009a): “Escribir nas marxes, completar o texto: as notas ós versos do Cancioneiro da Ajuda”, en Brea, M. (coord.), Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani, 49‑72 (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades‑Xunta de Galicia).
 • Arbor Aldea, Mariña (2009b): “Un códice de historia material compleja: el Cancioneiro da Ajuda”, Revista de Literatura Medieval XXI, 77‑124.
 • Arbor Aldea, Mariña (2014): “A tradición fluída: Pai Gomez Charinho”, en IV Congreso Internacional de la Asociación Convivio para el estudio de los Cancioneros y de la Poesía de Cancionero, Rennes, 11‑13 de setembro de 2014 [no prelo].
 • Arias Freixedo, Xosé Bieito / Rodríguez Guerra, Alexandre (2010): “Transcrición paleográfica das cantigas de Roi Fernandiz”, en Arias Freixedo, X. B., As cantigas de Roi Fernandiz, clérigo de Santiago (Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo). Edición en formato electrónico CD‑ROM, s/p.
 • Cappelli, Adriano (19956): Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Milano: Ulrico Hoepli.
 • De Robertis, Teresa / Pescini, Ilaria / Caligiani, Emilia / Parigino, Giuseppe (1993): “Quattro contributi per la storia del sistema abbreviativo”, en Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell’Università di Firenze VII / n.s. 4, 159‑347.
 • Fernández Guiadanes, Antonio (2010): “Particularidades gráficas e de impaxinación do folio 79r do Cancioneiro da Ajuda: o seu copista é ¿un copista‑corrector?”, en Arbor Aldea, M. / F. Guiadanes, A. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego‑portuguesa, Anexo 67 de Verba, 163‑194 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).
 • Lorenzo, Ramón (2013): “A edición da colección documental do mosteiro de Montederramo (Ourense)”, Estudis Romànics 35, 415‑426.
 • Mariño Paz, Ramón / Varela Barreiro, Xavier (2005): “O uso dos signos gráficos <u>, <V> e <U> no Cancioneiro da Ajuda”, en Brea, M. (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, 309‑374 (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades-Xunta de Galicia).
 • Núñez Contreras, Luis (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta el siglo VIII (Madrid: Cátedra).
 • Pedro, Susana Tavares (2004): “Análise paleográfica das anotações marginais e finais no Cancioneiro da Ajuda”, Actas do Colóquio Cancioneiro da Ajuda (1904‑2004).
 • Faculdade de Letras de Lisboa – Biblioteca da Ajuda, 11, 12 e 13 de Novembro de 2004. Dispoñible en <http://www.fcsh.unl.pt/philologia/Pedro2004_AnalisePaleografica.pdf>.
 • Pichel Gotérrez, Ricardo (2010): “Contribución á braquigrafía do galego medieval. Procedementos abreviativos e transcendencia escriptolingüística”, en Cano López, P. et alii (eds.), Actas del XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (Santiago de Compostela, 1‑4 febreiro 2010). Edición en formato electrónico CD‑ROM, s/p.
 • Ramos, Maria Ana (1994): “O Cancioneiro da Ajuda. História do manuscrito, descrição e problemas”, en Fragmento do Nobiliário do Conde Dom Pedro. Cancioneiro da Ajuda. Edição fac‑similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda, 27‑47 (Lisboa: Edições Távola Redonda‑Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico‑Biblioteca da Ajuda).
 • Ramos, Maria Ana (2004): “O cancioneiro ideal de D. Carolina”, en Brea, M. (coord.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25‑28 de maio de 2004, 13‑40 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).
 • Ramos, Maria Ana (2008): O Cancioneiro da Ajuda: confecção e escrita, dissertação apresentada para obtenção do Grau de Doutor em Linguística Portuguesa – Linguística Histórica, 2 vols. (Lisboa: Universidade de Lisboa).
 • Rodríguez Guerra, Alexandre (no prelo): “Usos grafemáticos nas correccións marxinais primitivas do Cancioneiro da Ajuda: as grafías vocálicas”, en Mariño, R. / Varela, X. (eds.), Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).
 • Rodríguez Guerra, Alexandre / Varela Barreiro, Xavier (2007): “As grafías no Cancioneiro da Ajuda”, en Boullón Agrelo, A. I. (ed.), Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, 473‑556 (Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega-Consello da Cultura Galega).
 • TMILG: Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2004‑): Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Instituto da Lingua Galega <http://meogo.cirp.es/tmilg>.