A versión poética de Hes. Op.1-53 por Aquilino Iglesia Alvariño

 1. Amelia Pereiro Pardo
Revista:
Madrygal: Revista de estudios gallegos

ISSN: 1138-9664

Ano de publicación: 2015

Número: 18

Páxinas: 243-253

Tipo: Artigo

DOI: 10.5209/REV_MADR.2015.V18.48541 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Madrygal: Revista de estudios gallegos

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (22-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (31-03-2023)

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2015
 • Factor de impacto da revista: 0,090
 • Ámbito: FILOLOGÍA HISPÁNICA Cuartil: C2 Posición no ámbito: 23/130
 • Ámbito: FILOLOGÍAS Cuartil: C2 Posición no ámbito: 72/323

CIRC

 • Ciencias Humanas: B

Dimensions

(Datos actualizados na data de 31-03-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0

Resumo

En 1986 foron publicadas unhas traducións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño, co gallo de celebrarse o Día das Letras Galegas na súa honra. Unha delas correspondía a unha versión poética en lingua galega do comezo do poema Traballos e Días de Hesíodo. A lectura e tradución dos clásicos grecolatinos constituía un dos alicerces da súa poesía. Por esta razón, o obxecto deste traballo é estudar esta versión de Hesíodo para afondar no coñecemento da súa actividade tradutora.

Referencias bibliográficas

 • Alonso Montero, Xesús (1962): “Aquilino Iglesia Alvariño, traductor de textos latinos y griegos”, Estudios Clásicos 6, pp. 582-583.
 • (1986): Aquilino Iglesia Alvariño. Poesía galega completa. Vigo: Xerais.
 • Amado Rodríguez, María Teresa (2002): “Ecos dionisíacos en la ‘Segunda vocación de Adrián Silva’ de Aquilino Iglesia Alvariño”, en J. M. Maestre Maestre, J. Pascual Barea e L. Charlo Brea (eds.), Actas del III Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico. Homenaje a Antonio Fontán. Madrid: Ediciones del laberinto, vol. 4, pp. 1785-1798.
 • (2010): “La traducción de los clásicos en Galicia”, en F. García Jurado, R. González Delgado e M. González González (eds.), J. C. Mainer (pro.), La historia de la literatura grecolatina durante la Edad de Plata de la cultura española (1968-1936). Málaga: Universidad, pp. 461-485.
 • Carballo Calero, Ricardo (19813 [19752]): Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia.
 • Díaz y Díaz, Manuel C. (1986): “Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial. Revista galega de cultura 24, pp. 193-203.
 • Evelyn-White, Hugh G. (19362, reimpr. 1954): Hesiod. The Homeric Hymns and Homerica. Cambridge, Massachusetts / London: Harvard University Press / William Heinemann Ltd.
 • Fernández del Riego, Francisco (2003): “Co poeta na súa montaña”, Culturas. La Voz de Galicia 11/10/2003, p. 15.
 • Fraguas Fraguas, Antonio (1986): Aquilino Iglesia Alvariño. Vida e obra. Escolma de textos. A Coruña: Real Academia Gallega.
 • Hewson, Lance e Jacky Martin (1991): Redefining Translation. The Variational Approach. London / New York: Routledge.
 • Hurtado Albir, Amparo (2001): Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid: Cátedra.
 • Iglesia Alvariño, Aquilino (1936): La canción del siglo de Horacio: Versión que se hace para la conmemoración del bimilenario del Natal de Augusto. Vilagarcía de Arousa: Tipografía José Paz Gómez.
 • [asinado A.I.A.] (1948a): “«Fundote Teucro valiente». Semblanza do caporal de homes e de xentes que arribou a Moureira. Arquexaba coma un boi”, La Noche: único diario de la tarde de Galicia 10/02/1948, p. 3.
 • (1948b): “Traduttore, traditore”, La Noche: único diario de la tarde de Galicia 13/08/1948, pp. 4-2.
 • (1950): Venantii Fortunati Galliciense Carmen. Versión galega. Pontevedra: Gráficas Torres [4 Ventos ou Quatro Ventos: revista lusíada de literatura e arte 1, 1954, pp. 5-8].
 • (1951): Q. Horatii Flacci Carmina. Santiago de Compostela: CSIC / Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos.
 • (1958): “Segunda vocación de Adrián Silva”, Ramón Otero Pedrayo: a súa vida e a súa obra: Homaxe da Galicia Universal. Caracas: Centro Galego, pp. 91-95.
 • (1960a): “Pervigilium Veneris: A Vixilia de Venus”, Suplemento de Estudios Clásicos 15, pp. 335-343.
 • (1960b): De día a día: poesías. Vilagarcía de Arousa: Celta, D. L.
 • (1961a): Lanza de Soledá. Ourense: La Edición Comercial.
 • (1961b): Nenias. Vigo: Salnés.
 • (1961c): “O Segundo Idilio de Teócrito As Meigas. Versión galega en verso”, Euphrosyne 3, pp. 569-574.
 • (1962): A comedia da oliña. Aulularia de T. M. Plauto. Vigo: Galaxia.
 • (2011): “Autobiografía”, “Nota editoral” e “Documentos”, Poemas Castellanos. Seivane: Ediciós A Pedrosa, pp. 9-26, 27-53 e 141-162.
 • Lefevere, André (1985): “Why Waste our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm”, en Th. Hermans (ed.), The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. Londres / Sydney: Croom Helm, pp. 215-243.
 • Lorenzana, Salvador (pseudónimo de Francisco Fernández del Riego) (1963): “Iglesia Alvariño: poeta e humanista”, Grial. Revista galega de cultura 1, pp. 28-42.
 • Lorenzo Baleirón, Eusebio (1985): “Tradición e modernidade na obra poética en galego de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial. Revista galega de cultura 23, pp. 161-170.
 • Mazon, Paul (1928): Hésiode. Téogonie-Les Travaus et les Jours-Le Bouclier. Paris: Les Belles Lettres.
 • Moralejo Álvarez, Juan José (1992): “Variantes textuais nun poema de Cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño”, Boletín Galego de Literatura 7, pp. 97-102.
 • Otero Pedrayo, Ramón (1973): “O Horacio galego de Iglesia Alvariño”, en Obras selectas: Parladoiro. Artículos. Vigo: Galaxia, pp. 261-263.
 • Pereiro Pardo, Amelia (2002): “Aquilino Iglesia Alvariño, traductor de textos griegos al gallego”, en J. M. Maestre Maestre, J. Pascual Barea e L. Charlo Brea (eds.), Actas del III Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico. Homenaje a Antonio Fontán. Madrid: Ediciones del laberinto, vol. 4, pp. 1739-1748.
 • (2006): “A traducción do Idilio II de Teócrito polo poeta Aquilino Iglesia Alvariño”, en V. Soares Pereira e A. L. Curado (org.), A Antiguidade Clássica e nós. Herança e identidade cultural. Actas. Braga: Universidade do Minho / Centro de Estudos Humanísticos, pp. 481- 487.
 • Portela Paz, Agustín (1947): Pontevedra, boa vila. Pontevedra: Gráficas Torres.
 • Porto González, J. e Armenio Alves (1936): Traducións, Ovidio, Virxilio, Francis James. Vilagarcía de Arousa: Imprenta i-Encuadernación de Bendaña e Paz (Coleición Renacencia 13).
 • Quintela Ferreiro, Luis José (1964): “Una traducción de Horacio”, en Aspectos económicos y jurídicos de Galicia. Vigo: Galaxia, pp. 80-82.
 • Rabanal Álvarez, Manuel (1948): “Arquexaba coma un boi (Coloquio con Iglesia Alvariño en torno a “Iliad.”, VIII, 334)”, La Noche: único diario de la tarde de Galicia 12/02/1948, p. 4 [‘Nebulosas’ y otros escritos. Santiago de Compostela: Editorial Compostela, 1992, pp. 33- 34].
 • Rodríguez, Luciano (1994): A poesía de Aquilino Iglesia Alvariño. Lugo: Deputación Provincial de Lugo.
 • Rodríguez Adrados, F. (20084 [1988]): “Hesíodo”, en J. A. López Férez, Historia de la literatura griega. Madrid: Cátedra, pp. 66-86.
 • Santamarina, Antón (coord.) (2006-2013): Dicionario de Dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega (dispoñíbel en: http://sli.uvigo.es/DdD/index.html). Vigo / Santiago de Compostela: Seminario de Lingüística Informática, Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega.