A universidade ós ollos da peme galega

  1. Castro Cotón, Manuel
  2. Fernández López, Sara
  3. Rodríguez Sandiás, Alfonso
  4. Ximénez Rodríguez, Santiago
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 1999

Volume: 8

Número: 1

Páxinas: 19-36

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Coñece-lo que opinan as empresas da universidade é un bo principio para senta-las bases dunha futura colaboración Peme-Universidade. Partindo desta premisa, no naso traballo analizámo-lo papel que desempeñan determinadas caracterfstlcas ou variables na opinión que da universidade leñen ss empresas. Esta análise permitiranos concluir cunha serie de orientacións para favorece-lo achegamento dende o lado académico ó mundo empresarial