De re bibliograficaBILEGA entre os recursos sobre o galego e o portugués na Internet

 1. Francisco García Gondar 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de filoloxía

ISSN: 1576-2661 2444-9121

Ano de publicación: 2003

Número: 4

Páxinas: 59-95

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/RGF.2003.4.0.5350 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista galega de filoloxía

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (18-02-2024)
 • Citas en Dimensions: 2 (06-01-2024)

CIRC

 • Ciencias Humanas: C

Dimensions

(Datos actualizados na data de 06-01-2024)
 • Total de citas: 2
 • Citas recentes (2 anos): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 1.27

Resumo

Neste traballo describo as principais características, contido e posibilidades de explotación da Bibliografía Informatizada da Lingua Galega (BILEGA), base de datos desenvolvida no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH). Previamente, presento unha reflexión xeral sobre as vantaxes do formato dixital e a rede Internet para a construcción e difusión de fontes de información bibliográfica especializada, e ofrezo unha descrición sumaria dos recursos deste tipo que actualmente existen na Internet para o galego e o portugués. Estes recursos constitúen o contexto inmediato a partir do cal se deseñou e desenvolveu BILEGA.

Referencias bibliográficas

 • BL 1978 = Comité International Permanent des Linguistes (1978): Bibliographie linguistique de l’année 1975 et complément des années précédentes = Linguistic Bibliography for the Year 1975 and Supplement for Previous Years (Utrecht / Anvers: Spectrum).
 • BL 1989 = Comité International Permanent des Linguistes (1989): Bibliographie linguistique de l’année 1987 et complément des années précédentes = Linguistic Bibliography for the Year 1987 and Supplement for Previous Years (Dordrecht / Boston / London: Kluwer).
 • Cepeda, I. Vilares (1995): Bibliografia da Prosa Medieval em Língua Portuguesa: Subsídios (Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro).
 • Freire, José Luis (1988) : “Galician”, Comparative Romance Linguistics Newsletter, 37/2: 80-87.
 • García Gondar, F. (dir.) (1995): Repertorio bibliográfico da lingüística galega: Desde os seus inicios ata 1994 inclusive (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro).
 • Herrero Valeiro, Mário J. (1993): Aproximação à análise do discurso sociolinguístico sobre o caso galego (Memoria de Licenciatura, Universidade da Coruña, Facultade de Humanidades, inédita).
 • Lanciani, G. / Tavani; G. (coords.) (1993): Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa (Lisboa: Caminho).
 • Maia, C. de Azevedo (2002): “Dos textos escritos à história da língua”, en Head, B. F. / Teixeira, J. / Lemos, A. Sampaio / Barros, A. Leal de / Pereira, A. (orgs.): História da Língua e História da Gramática: Actas do Encontro: 231-249 (Braga: Universidade do Minho, Instituto de Estudos Humanísticos).
 • RB 1957 = Kuhn, A. (ed.) (1957): Bibliographie, 1940-1950 (Tübingen: Max Niemeyer).
 • Regueira Fernández, X. L. (coord.) (1996): Guía bibliográfica de lingüística galega (Vigo: Xerais).