O espazo do occidente peninsular e a súa organización territorialca. 700-ca. 1250

  1. Bermúdez Beloso, Mariña
Dirixida por:
  1. Fernando López Alsina Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 27 de xullo de 2017

Tribunal:
  1. José Eduardo López Pereira Presidente/a
  2. María Luz Ríos Rodríguez Secretaria
  3. Klaus Herbers Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 487374 DIALNET

Resumo

A base sobre a que calquera sociedade desenvolve a súa actividade é o territorio que ocupa. O coñecemento deste territorio, da súa organización e da interacción dos seus habitantes con el móstranse como parte esencial para a súa análise histórica. As instancias de poder, monarquía e Igrexa no período medieval, revelan desde os inicios o seu interese en intervir activamente no espazo baixo o seu dominio para garantir un control máis efectivo. Pola súa banda, os habitantes á marxe das institucións máis elevadas organízanse en distintos núcleos de poboamento que forman parte de distritos que conforman unha rede territorial que cubre o espazo do reino, controlada polas indicadas instancias de poder. Neste traballo a atención céntrase nunha área concreta das integradas no Reino Asturleonés, a galega, e na análise das distintas entidades que conformaban dita rede no plano controlado polo rei. A documentación mostra variedade de termos para referirse tanto ás unidades territoriais como aos seus responsables; cómpre determinar se en ambos os dous casos eran realidades distintas con trazos diferenciadores facilmente identificables, ou se, pola contra, hai unha relación máis intensa e próxima entre elas do que puidera parecer pola diversidade léxica. La base sobre la que cualquier sociedad desarrolla su actividad es el territorio que ocupa. El conocimiento de este territorio, de su organización y de la interacción de sus habitantes con él se muestra como parte esencial para su análisis histórico. Las instancias de poder, monarquía e Iglesia en el período medieval, revelan desde los inicios su interés en intervenir activamente en el espacio bajo su dominio para garantizar un control más efectivo. A su vez, los habitantes al margen de las instituciones más elevadas se organizan en distintos núcleos de poblamiento que forman parte de distritos que conforman una red territorial que cubre el espacio del reino, controlada por las indicadas instancias de poder. En este trabajo la atención se centra en un área concreta de las integradas en el Reino Asturleonés, la gallega, y en el análisis de las distintas entidades que conformaban dicha red en el plano controlado por el rey. La documentación muestra variedad de términos para referirse tanto a las unidades territoriales como a sus responsables; es necesario determinar si en ambos casos eran realidades distintas con rasgos diferenciadores fácilmente identificables, o si por el contrario hay una relación más intensa y próxima entre ellas de lo que pudiera parecer por la diversidad léxica.