A Mediación na lírica galego-portuguesaedición e anotación das rúbricas explicativas

  1. Inés Coiradas Martínez
Dirixida por:
  1. Pilar Lorenzo Gradín Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2013

Tribunal:
  1. Mercedes Brea López Presidenta
  2. Francisco Xabier Varela Barreiro Secretario
  3. Cleofé Tato Vogal
  4. Antonio Chas Aguión Vogal
  5. José Manuel Lucía Megías Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 338700 DIALNET

Resumo

A tese consta da edición da totalidade das rúbricas explicativas que acompañan as cantigas nos cancioneiros galego-portugueses B e V. Ofrece ademais un estudo histórico dos conceptos que foron relevantes no momento da súa composición, así coma anotacións sobre aqueles aspectos fundamentais para a súa comprensión na actualidade.