A lingua no Parlamento de Galicia

  1. Xosé Luís Vázquez Somoza
Dirixida por:
  1. Manuel González González Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2015

Tribunal:
  1. Pilar García Mouton Presidente/a
  2. Francisco Xabier Varela Barreiro Secretario
  3. Ramón Mariño Paz Vogal
  4. Isabel Molina Martos Vogal
  5. María-Dolores Sánchez-Palomino Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

A lingua no Parlamento de Galicia achega o modelo de lingua empregado polos deputados na sétima e oitava lexislaturas a través dun estudo fonético, morfosintáctico e léxico, que, desde a confrontación coa normativa oficial, analiza as formas que se afastan da variedade estándar, especialmente aquelas que son debidas á influencia da lingua castelá. A partir dun corpus textual constituído por 113 unidades provenientes da gravación doutros tantos deputados nas dúas lexislaturas, e, á luz dos estudos de sociolingüística máis recentes, examínase o comportamento dos tres grupos políticos presentes no Parlamento, BNG, PSdG e PP, en relación co achegamento ou afastamento ao castelán. Factores como idade, lugar de nacemento e nivel de estudos dos parlamentarios téñense en conta á hora de valorar o modelo de lingua presente en cada unha das tres formacións políticas.