Biología y ecología de los simúlidos (diptera : simuliidae) del sío Serpis (Alicante)

  1. Victor Lestón Outón
Dirixida por:
  1. Juan Angel Díaz Pazos Director
  2. Fernando Cobo Gradín Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2012

Tribunal:
  1. Eduardo Galante Patiño Presidente/a
  2. Rufino Vieira Lanero Secretario/a
  3. Oscar Soriano Hernando Vogal
  4. M. Ángeles Marcos García Vogal
  5. José Carlos Otero González Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física

Tipo: Tese

Teseo: 334317 DIALNET

Resumo

Título: Bioloxía e ecoloxía dos Simúlidos (Diptera: Simuliidae) do río Serpis (Alicante) Os Simúlidos constitúen unha das familias de Dípteros acuáticos máis importantes das augas correntes, tanto dende o punto de vista zoosanitario como ecolóxico. As larvas e pupas dos Simúlidos caracterízanse polas súas notables adaptacións morfolóxicas, ecolóxicas e fisiolóxicas ós ecosistemas fluviais. O nivel de coñecemento dos Simúlidos en España permanece certamente rezagado en relación con outros países de Europa e soamente algunhas rexións peninsulares foron obxecto de estudo (Cataluña, Madrid, Andalucía). A zona seleccionada para o noso estudo, non foi ata o momento obxecto de investigación neste grupo de Dípteros, polo que o coñecemento sobre as especies existentes, a súa fenoloxía e bioloxía, permanece inéditas. O proxecto que aquí se presenta comprende un programa de mostraxes sistemáticos cada 15 días, durante un período de 2 anos en diferentes estacións de mostraxe do río Serpis (Alicante) nas que se procederá a realizar a toma de mostras do substrato, de vexetación e dos datos físico-químicos básicos da auga. Posteriormente separarase e identificarase a fauna de Simúlidos e a fauna asociada en cada tipo de substrato. Cos datos obtidos preténdese describir a fenoloxía das especies atopadas e cuantificar a súa abundancia relativa, para proceder á análise das relacións existente entre as especies de Simúlidos e as características físico-químicas do medio. O proxecto completarase cunha minuciosa análise morfolóxico ó microscopio electrónico de barrido (SEM) das fases xuvenís do seu ciclo vital (larvas e pupas). TÍTULO: Biología y ecología de los Simúlidos (Diptera: Simuliidae) del río Serpis (Alicante) Directores: Juan Díaz Pazos y Fernando Cobo Gradín Los Simúlidos constituyen una de las familias de Dípteros acuáticos más importantes de las aguas corrientes, tanto desde el punto de vista zoosanitario como ecológico. Las larvas y pupas de los Simúlidos se caracterizan por sus notables adaptaciones morfológicas, ecológicas y fisiológicas a los ecosistemas fluviales. El nivel de conocimiento de los Simúlidos en España permanece ciertamente rezagado en relación con otros países de Europa y solamente algunas regiones peninsulares han sido objeto de estudio (Cataluña, Madrid, Andalucía). La zona seleccionada para nuestro estudio, no ha sido hasta el momento objeto de investigación en este grupo de Dípteros, por lo que el conocimiento sobre las especies existentes, su fenología y biología, permanece inédito. El proyecto que aquí se presenta comprende un programa de muestreos sistemáticos cada 15 días, durante un período de 2 años en diferentes estaciones de muestreo del río Serpis (Alicante) en las que se procederá realizar la toma de muestra del sustrato, de vegetación y de los datos físico-químicos básicos del agua. Posteriormente se separará e identificará la fauna de Simúlidos y la fauna asociada en cada tipo de sustrato. Con los datos obtenidos se pretende describir la fenología de las especies encontradas y cuantificar su abundancia relativa, para proceder al análisis de la relación existente entre las especies de Simúlidos y las características físico-químicas del medio. El proyecto se completará con un minucioso análisis morfológico al microscopio electrónico de barrido (SEM) de las fases juveniles del ciclo vital (larvas y pupas). Title: Biology and Ecology of simulids (Diptera: Simuliidae) of the Serpis River The black flies are one of the most important aquatic Diptera families of the running waters, from the point of view of animal health and ecology. The black flies larvae and pupae are characterized by their remarkable morphological, ecological and physiological adaptations to river ecosystems. The knowledge level in Spain of blackflies certainly remains behind in relation to other European countries and only some regions of the Peninsula have been studied (Cataluña, Madrid, Andalucia). The area selected for this study has not been investigated so far, in this Diptera group, thus knowledge of existing species, phenology and biology, remains unpublished. The project presented here comprises a systematic sampling program every 15 days, for a period of two years at different sampling sites at the Serpis River (Alicante). During this period of time the substrate, vegetation and the basic water physicochemical data shall be collected. Subsequently blackfly fauna and associated fauna in each substrate type will be separated and identified . The data obtained will be intended to describe the species phenology and quantify their relative abundance, to undertake an analysis the relationship between blackflies species and physicochemical characteristics of the medium. The project will be completed with a detailed morphological analysis by scanning electron microscopy (SEM) of the juvenile life cycle stages (larvae and pupae).