Estudo dun problema de perturbación singular para unha clase de inecuacións variacionais

  1. García Barro, José Carlos
Dirixida por:
  1. María del Carmen Muñiz Castiñeira Director
  2. José Antonio Álvarez Dios Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 28 de maio de 2015

Tribunal:
  1. José Manuel Rodríguez Seijo Presidente/a
  2. Oscar López Pouso Secretario
  3. José Ramón Fernández García Vogal
  4. Natividad Calvo Ruibal Vogal
  5. Miguel Ernesto Vázquez Méndez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Matemática Aplicada

Tipo: Tese

Resumo

O comportamento asintótico dun problema de perturbación singular para unha familia de inecuacións variacionais non lineais dependentes dun pequeno parámetro positivo centra os obxectivos desta tese. Estas inecuacións teñen a súa orixe na aplicación de técnicas variacionais en problemas de difusión en estados estacionarios relacionados con diferentes disciplinas do eido científico. Ademais da non linealidade, outras achegas destacables son a incorporación dun termo fronteira e dunha función dexenerada no termo de menor orde, que inducen cambios no comportamento da solución cando o pequeno parámetro tende a cero. Por outra parte, analízase a existencia e unicidade de solución e introdúcense resultados de regularidade e aproximación numérica. Esta memoria complétase cunha colección de exemplos de casos particulares, distribuídos ao longo de todas as seccións, destinada a facilitar a comprensión dos resultados obtidos.