Sociedade da información e desenvolvemento rural.análise de novos procesos sociais e territoriais en rexións periféricas: o caso de Galicia

  1. ARMAS QUINTÁ, FRANCISCO JOSÉ
Dirixida por:
  1. Carlos Ferrás Sexto Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de setembro de 2009

Tribunal:
  1. Patrick O'Flanagan Presidente/a
  2. José Manuel López Andión Secretario
  3. Xosé López García Vogal
  4. Joao Sarmento Vogal
  5. Joana María Seguí Pons Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Xeografía

Tipo: Tese

Resumo

Esta investigación aborda o estudo da difusión da sociedade da información en Galicia, así como as oportunidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación de cara o desenvolvemento dos espazos rurais máis deprimidos. Galicia é unha das rexións máis atrasadas de España no que respecta á expansión da sociedade da información, e as novas tecnoloxías poden ser un piar fundamental de desenvolvemento económico e social para esta rexión, e en especial para o medio rural. Dun lado, nesta investigación analízanse experiencias destacadas de desenvolvemento rural a partir da difusión das novas tecnoloxías, examínanse dende un punto de vista crítico as políticas que se levaron a cabo ó longo dos últimos anos, dende as directrices da Unión Europea até as medidas adoptadas polos distintos gobernos autonómicos. Doutro lado, estúdase a produción web en Galicia e o equipamento e emprego das tecnoloxías da información e a comunicación. No primeiro caso, pescúdase acerca da cantidade e a calidade dos sitios electrónicos creados en Galicia, e no segundo, investígase en profundidade o uso das novas tecnoloxías nos fogares de tres concellos rurais galegos. Os resultados desta análise foron vertidos nun amplo dossier cartográfico elaborado a partir de sistemas de información xeográfico, onde se detalla tanto a diversidade da produción web galega, como o equipamento e uso das novas tecnoloxías por asentamentos nos concellos de estudo.