Caminhos e descaminhos no processo avaliativo nos estagios supervisionados nos cursos de pedagogiauma açao reflexiva

  1. MARTINS SANTA ANA, LIZA
Dirixida por:
  1. Miguel Ángel Zabalza Beraza Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 11 de xullo de 2008

Tribunal:
  1. María Lourdes Montero Mesa Presidenta
  2. J. Felipe Trillo Alonso Secretario
  3. João Formosinho Sanches Simões Vogal
  4. Alfonso Cid Sabucedo Vogal
  5. Maria Ines Corte Vitoria Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Teseo: 277303 DIALNET

Resumo

O estudo realizado analiza os procesos de supervisión e titoría nas prácticas realizadas polos estudiantes de seis carreiras das FAPA (Facultades Portoalegrenses) de Porto Alegre (Brasil): Pedagoxía, Letras, Historia, Matemáticas, Ciencias Contables e Administración. Trátase de analizar se existen diferentes patróns de organización do practicum (estagios supervisionados, na súa denominación) e cal é o impacto formativo que as prácticas exercen sobre a súa preparación. A tese estuda o papel da universidade como instancias formadora e necesaria conexión entre teoría e práctica na formación dos futuros profesionais. Durante os anos 2003 e 2004 realizáronse entrevistas, observacións e cuestionarios a alumnos, profesores, directivos académicos e empregadores. A análise dos datos levouse a cabo a través de "análise de contido" no caso das entrevistas e a través do paquete estadítico do SSPS no caso dos cuestionarios. A tese analiza catro aspectos concretos que constitúen as súas hipóteses de partida: 1: Que ideas teñen profesores e alumnos das diferentes titulacións estudadas sobre o practicum e a súa importancia para a formación? 2: Que é o que declaran ter aprendido durante as prácticas? 3: Baixo que enfoques orientan aos seus estudantes os supervisores de prácticas das diferentes titulacións? 4: Como se desenvolve a competenecia reflexiva durante o período de prácticas?