Os cuantificadores en galego modernoa cuantificación pronominal

  1. VARELA BARREIRO FRANCISCO XAVIER
Dirixida por:
  1. Antón Santamarina Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1991

Tribunal:
  1. Joan Solà Cortassa Presidente/a
  2. Rosario Álvarez Blanco Secretaria
  3. José Antonio Martínez García Vogal
  4. Maria Helena Mira Mateus Vogal
  5. Jesús Pena Seijas Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 29239 DIALNET