Síntese electroquímica e estudio de novos complexos metálicos derivados de 1-hidroxi-2-piridintiona e ligandos relacionados, de interese para a saude human

  1. SANMARTIN MATALOBOS, JESUS
Dirixida por:
  1. Manuel R. Bermejo Patiño Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de xuño de 1992

Tribunal:
  1. Alfonso Castiñeiras Campos Presidente
  2. María Victoria Castaño Palazón Secretario/a
  3. Xermán Francisco de la Fuente Leis Vogal
  4. Francisco González Vilches Vogal
  5. Angel Terrón Homar Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Inorgánica

Tipo: Tese

Teseo: 33659 DIALNET

Resumo

Descríbese a síntese electroquímica e caracterización estructural de complexos neutros dos tipos [MLn] e [ML2(L-L)] e catiónicos dos tipos [M(X)(L-L)2]C104 e [M(L-L)3](C104)2, onde M=Fe, Co, Cu, Zn e Cd HL=1-hidroxi-2-piridintiona; 2-piridinmetanotiol-1-óxido e 2-piridinona L-L=2,2'-bipiridina e 1,10-fenontrolina. X=OCN- e CO3 2- N=2,3 Na caracterización dos compostos utilizáronse as seguintes técnicas: análise elemental, punto de fusión, espectroscopias IR, RD, UV-V, RMN de 1H e 13C, magnetismo e difracción de RX naqueles casos en que foi posible. O método de síntese empregado permite a obtención, dun xeito cómodo e doado, con altos rendementos e alto grado de pureza dos devanditos complexos neutros, algúns dos cales exhiben unha importante actividade antibacteriana e anticaspa.