An unstructured finite volume model for unsteady turbulent shallow water flow with wet-dry frontsnumerical solver and experimental validation

  1. Cea, Luis
Dirixida por:
  1. Jerónimo Puertas Director
  2. María Elena Vázquez Cendón Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 23 de xuño de 2005

Tribunal:
  1. Tomás Chacón Rebollo Presidente/a
  2. Vicente Navarro Gamir Secretario/a
  3. Pilar García Navarro Vogal
  4. Manuel Gómez Valentín Vogal
  5. Jon R. French Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 128644 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

O principal obxetivo de esta tese é aplicar as ecuacións de augas someras bidimensionais a diferentes fluxos en lámina libre, centrándose especialmente naqueles problemas nos que ou ben o tratamento da turbulencia ou ben o tratamento do frente seco-mollado son de especial relevancia. Desenvolveuse un código en volúmenes finitos que resolve as ecuacións de augas someras acopladas a diferentes modelos de turbulencia. O código inclúe un modelo parabólico de viscosidade turbulenta, un modelo alxebraico de lonxitude de mezcla e tres versións do modelo k-e para augas someras. Ó mesmo tempo, proponse un modelo de tensións alxebraicas para augas someras. O código realizado utilizouse en 4 aplicacións prácticas diferentes que inclúen a oleaxe de onda larga, o fluxo de marea nun estuario, o fluxo en canal cun codo de 90º, e o fluxo en escalas de peixes de fendidura vertical. En todolos casos os resultados numéricos compáranse con datos experimentais.