Intraluminal crystalloids in prostatic carcinoma: morphologic and histochemical study

  1. Tresserra, F.
  2. Barastegui, C.
  3. Salas, A.
  4. Ristol, J.
Zeitschrift:
Actas urologicas españolas

ISSN: 0210-4806

Datum der Publikation: 1994

Ausgabe: 18

Nummer: 7

Seiten: 749-754

Art: Rezension