A Xesta de cómo América nasceu da melodía, "unha particular" Argonáutica

 1. María Teresa Amado Rodríguez
Revista:
Madrygal: Revista de estudios gallegos

ISSN: 1138-9664

Ano de publicación: 2011

Número: 14

Páxinas: 33-40

Tipo: Artigo

DOI: 10.5209/REV_MADR.2011.V14.3 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Madrygal: Revista de estudios gallegos

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (13-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (31-03-2023)

CIRC

 • Ciencias Humanas: B

Dimensions

(Datos actualizados na data de 31-03-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0

Referencias bibliográficas

 • ALONSO GIRGADO, Luís (2002): “José Rubinos, poeta galego”, en RUBINOS RAMOS, José (2002): Cantigas, fábulas e outros poemas (Escolma poética), edición de Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro. Colaboración de Dania Vázquez Matos. Santiago de Compostela: Follas Novas, pp. 43-70.
 • AMADO RODRÍGUEZ, María Teresa (2003): Covadonga de Xosé Rubinos. Unha Ilíada Galega do século XX. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.
 • AMADO RODRÍGUEZ, María Teresa (2006): “O Velliño de José Rubinos, unha recreación do mito de Edipo”, en A Antiguidade Clássica e nós. Herança e identidade cultural. Braga: Universidade do Minho, Centro de Estudos Humanísticos, pp. 459-468.
 • DODDS, Eric Roberston (1997): Los Griegos y lo irracional, Madrid: Alianza Editorial.
 • FORCADELA, Manuel (2005): “Dos acuáticos eremos”, en PENA, Xosé Ramón/FORCADELA, Manuel (2005): Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, pp. 119-310.
 • MARTÍN, Raquel (2008): “Rasgos mágicos en el mito de Orfeo”, en BERNABÉ, Alberto y CASADESÚS, Francesc (eds.), Orfeo y la tradición Órfica, vol. 1. Madrid: Akal Universitaria, pp. 75-90.
 • MOLINA MORENO, Francisco (1997): “Orfeo Músico”, Cuadernos de Filología Clásica: estudios griegos e indoeuropeos 7, pp. 287-308.
 • MOLINA MORENO, Francisco (2008): “La música de Orfeo”, en BERNABÉ, Alberto y CASADESÚS, Francesc (eds.), Orfeo y la tradición Órfica, vol. 1. Madrid: Akal Universitaria, pp. 33-58.
 • PENA, Xosé Ramón (1999): “Pondal desde Os Eoas”, A Trabe de Ouro 37, pp. 13-35.
 • PAGE, D. L. (1962): Poetae Melici Graeci, Oxford: Classical Press.
 • RUBINOS RAMOS, José (1946): “A orixe da gaita galega”, Vida Gallega, xan.feb. 1946, pp. 27-28.
 • RUBINOS RAMOS, José (1947): “Discurso na festa celebrada na Sociedad de Beneficencia Gallega”, Vida Gallega, 3-I1947, pp. 29-31.
 • RUBINOS RAMOS, José (1950): Covadonga. Epopeya en XV gestas. La Habana: Perez Sierra Hermanos.
 • RUBINOS RAMOS, José (1961): O Velliño. (Edipo na Galiza). La Habana: Imprensa Nacional.
 • RUBINOS RAMOS, José (2002): Cantigas, fábulas e outros poemas (Escolma poética), edición de Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro. Colaboración de Dania Vázquez Matos. Santiago de Compostela: Follas Novas.
 • VALVERDE SÁNCHEZ, Mariano (1993): “Orfeo en la leyenda Argonáutica”, Estudios Clásicos 104, pp. 7-16.