Manifestacións populares tradicionais e prensa local na comarca de Lemos

  1. Almudena Martín Rodríguez
Dirixida por:
  1. Xosé Antonio Neira Cruz Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2016

Tribunal:
  1. Xosé López García Presidente
  2. Berta García Orosa Secretaria
  3. Mónica Valderrama Santomé Vogal
  4. Olga Osorio Vogal
  5. Moisés Limia Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

A presente investigación pretende achegar ao lector a realidade xornalística dos medios de comunicación locais da Comarca de Lemos, a través das aparicións das manifestacións populares tradicionais deste territorio na súa prensa local. Extraéronse interesantes conclusións sobre as rutinas produtivas no proceso xornalístico e o peso das tradicións populares tradicionais na axenda temática dos medios, así como a fidelización dos lectores a través da identificación coa comunidade e o medio, todo elo relacionado co proceso estudado. A hipótese de partida queda confirmada trala realización dunha investigación que incluiu aspectos cualitativos, cuantitativos e feita en clave multidisciplinar coa que se demostra a existencia dunha relación de interdependencia entre os medios de comunicación locais e as entidades que teñen entre os seus obxectivos a preservación e posta en valor destas manifestacións populares tradicionais da Comarca de Lemos.